Marktconsultatie WKO-net Binnenstad Den Haag levert waardevolle inzichten op

Afgelopen december initieerden de gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) samen een marktconsultatie over een warmte- en koudeopslagnet (WKO-net). Deze marktconsultatie had tot doel de markt te informeren, maar vooral ook uit te dagen om mee te denken over hoe duurzame warmte en koude te leveren en de beschikbare potentie van bodemenergie beter te benutten in het centrumgebied van Den Haag. Inmiddels is de marktconsultatie afgerond en zijn de resultaten afgelopen week op Tenderned gepubliceerd.

Binnenstad Den Haag
Werkgebied van EnergieRijk Den Haag

Klimaatneutraal in 2040, onder meer door WKO-netten

In het door Nederland ondertekende klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat 100% van de energievoorziening in Nederland in 2050 duurzaam moet zijn. De partners van EnergieRijk Den Haag willen graag vooruit lopen op deze doelstelling en 30 overheidsgebouwen in een straal van 1 km² rondom station Den Haag Centraal zo verduurzamen, dat de gebouwen in 2040 klimaatneutraal zijn. Het gaat onder meer om het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Financiën, het Provinciehuis en het Stadhuis van Den Haag.

Een van de oplossingsrichtingen is de realisatie van WKO-netten. Door een WKO-net worden bestaande WKO-installaties van individuele gebouwen aan elkaar gekoppeld en wordt de potentie van bodemenergie beter benut. Hiermee krijgen de deelnemende gebouwen  – en op termijn mogelijk ook andere gebouwen in de stad – duurzame warmte en koude.

WKO-net Binnenstad

De marktconsultatie richtte zich specifiek op het realiseren en exploiteren van een collectief WKO-net in de binnenstad van Den Haag. Frans Deeleman, Programmadirecteur van EnergieRijk Den Haag en samen met een team binnen Rijksvastgebedrijf nauw betrokken bij de marktconsultatie: “Het WKO-net in de binnenstad is het eerste van meerdere WKO-netten dat we beogen te realiseren in Den Haag. We zien al diverse aanbestedingen van WKO-netten voor nieuwbouwwijken in het land, maar een WKO-net tussen bestaande gebouwen is nog niet eerder gerealiseerd. Onderdeel van deze marktconsultatie was, naast het realiseren van het WKO-net, de invulling van de resterende warmtevraag die niet via het WKO-net geleverd kan worden. Ook daarover hebben we marktpartijen gevraagd met ons mee te denken.”

Waardevolle inzichten

Volgens Deeleman heeft de marktconsultatie waardevolle inzichten opgeleverd: “Partijen zijn enthousiast over en geïnteresseerd in de opgave om een WKO-net in de binnenstad te realiseren. Zij zien ook zeker de meerwaarde van een koppeling. Om de capaciteit beter te benutten, maar ook om in tussenseizoenen onderling uitwisseling van warmte en koude mogelijk te maken, gebruikmakend van verschillend gebruiksprofielen. De koppeling heeft bovendien gunstige effecten op het energielabel en de CO2-reductie. Over de aanbestedingsvorm adviseerden partijen ons niet alleen op prijs, maar ook op samenwerking, vertrouwen en innovatie te gunnen.”

Het rapport van de marktconsultatie WKO vindt u op Tenderned. Dit rapport bevat een uitgebreid overzicht van alle inzichten uit de marktconsultatie.

Schaalbaar en repeteerbaar

Een belangrijk uitgangspunt van EnergieRijk Den Haag is dat oplossingen die nu worden bedacht in de toekomst schaalbaar en repeteerbaar zijn. Deeleman vervolgt: “EnergieRijk Den Haag wil het goede voorbeeld als het gaat om de verduurzaming van publiek vastgoed. Daarbij willen de partners ook de schaalgrootte van de gezamenlijke gebouwen inzetten om oplossingen uit de markt te vragen die anders niet of pas later kunnen worden gerealiseerd. Daarmee is de marktconsultatie en de inzichten die het ons heeft opgeleverd ook heel waardevol en leerzaam voor bijvoorbeeld energieleveranciers, bouwbedrijven en gemeenten in de rest van Nederland.”