Met bestaande warmte-koude-opslag in Den Haag 3500 – 5000 woningen aansluiten mogelijk

In de Haagse binnenstad zijn tientallen warmte-koude-opslagsystemen (WKO’s) aangelegd. Deze werken los van elkaar. Koppeling van deze WKO’s biedt niet alleen kansen om 3500 tot 5000 woningen aan te sluiten zonder dat dit extra WKO’s vergt, maar ook mogelijkheden van een sociale inzet van WKO’s om zo de energiearmoede terug te dringen. Zo blijkt uit een studie van Arcadis/Over Morgen, in opdracht van EnergieRijk Den Haag, het College van Rijksadviseurs en de gemeente Den Haag.

Koppelen van WKO's in binnenstad Den Haag biedt mogelijkheden om 3500 - 5000 woningen aan te sluiten
Beeld: ©Arcadis/Over Morgen
Onderzoek naar het koppelen van WKO's in de Haagse binnenstad biedt kansen voor een sociale inclusieve energievoorziening maar heeft grote impact op de omgeving. Vervolgonderzoek is nodig om de effecten in kaart te brengen.

Beter benutten door het koppelen van WKO's

In Nederland is veel ervaring opgedaan om in de ondiepe bodem warmte en koude te onttrekken of op te slaan, ook wel warmte-koude-opslag genoemd (WKO). Echter het gebruik van deze energie uit de grond is vaak niet optimaal. Veel capaciteit van deze bron van energie blijft onbenut omdat in de individuele vergunningaanvraag meer capaciteit wordt aangevraagd dan nodig is voor eigen gebruik. Door het koppelen van individuele WKO’s kan deze overcapaciteit elders worden ingezet, bijvoorbeeld voor het aansluiten van woningen. Met een net van aan elkaar gekoppelde WKO-bronnen wordt het water tussen de bronnen uitgewisseld. Dit heeft verschillende voordelen, zoals het optimaal benutten van de reeds aanwezige capaciteit en het kunnen verdelen van de lokale duurzame bronnen over meer gebouwen.

Benutten van lokale bronnen


EnergieRijk Den Haag staat voor minder energie verbruiken, optimaal kansen van lokale bronnen benutten en op efficiënte wijze duurzame energie op de schaal van samenwerkende partijen op efficiënte wijze duurzame energie inkopen. De koppeling van WKO’s biedt kansen om lokale bronnen optimaler te gebruiken en de beschikbare capaciteit van die bronnen op een sociale, inclusieve manier in te zetten. De bestaande WKO’s voorzien voornamelijk kantoorgebouwen van warmte en koude. De overcapaciteit zou ingezet kunnen worden voor 3500 - 5000 woningen in het zuidwesten van het centrum van Den Haag. Zo komt schaarse energie uit de bodem ook beschikbaar voor het verduurzamen van woningen. 

Proefopstelling inrichten


In de studie is onderzocht of het koppelen van bodemenergiesystemen in een WKO-net op een sociale, inclusieve manier deel kan uitmaken van de energiemix in de binnenstad van Den Haag. Hiermee zouden bestaande bronnen beter worden benut en wordt energie bespaard door het slim koppelen van overheidsgebouwen en woningbouw.

Het onderzoek van Arcadis/Over Morgen laat zien dat er kansen liggen om de bestaande WKO-capaciteit te koppelen aan elkaar, maar ook dat de weg daarnaar toe geen eenvoudige is. Het aanleggen van een netwerk heeft een grote impact op de omgeving (bv als gevolg van graafwerkzaamheden) en een groot aantal partijen (eigenaren van WKO’s, warmtebedrijven, bewoners) zal overtuigd moeten worden van nut en noodzaak van een warmtenet. 

Vervolgonderzoek noodzakelijk

Het tekort aan duurzame warmte, het gebrek aan alternatieven, WKO als bewezen techniek en de huidige marktomstandigheden leiden tot de conclusie dat vervolgonderzoek naar een inclusief WKO-net in een proefopstelling nodig is. Zo kunnen de effecten en de potentie van een gekoppeld WKO-net als bijdrage aan een toekomstbestendige energievoorziening van de binnenstad van Den Haag inzichtelijk worden gemaakt.


Meer weten?

Een samenvatting en het volledige rapport staat op de website van Arcadis/Overmorgen:  Samenvatting rapport koppelen WKO's in binnenstad Den Haag