Transitietafels; samenwerken aan verduurzamen van gebouwen

Een aantal keer per jaar organiseert ERDH Transitietafels. Tijdens deze bijeenkomsten gaan gebouwbeheerders van verschillende ERDH-partners met elkaar in gesprek over het verduurzamen van hun gebouwen. Daarnaast worden de partners op de hoogte gebracht van lopende ERDH-activiteiten en wordt stilgestaan bij recente programmaresultaten, zoals bij de ondertekening van het Warmteconvenant en de feestelijke ingebruikname van de Stadsbatterij op 24 oktober jl. 

Transitietafel 14 oktober 2023
Beeld: ©RVB/Thomas Metz
Presentatie van sturingsmodel om verduurzamingsmaatregelen op gebiedsniveau te kunnen monitoren.

Transitietafel bij Nationale Politie

Op 14 november waren we te gast bij het hoofdkantoor van de Nationale Politie. Ook tijdens deze transitietafel vertellen de deelnemers over lopende duurzaamheidsprojecten. De Nationale Politie presenteerde tijdens een rondleiding het duurzaamheidsprogramma waar nu uitvoering aan wordt gegeven. Vervoer en energieverbruik van de locaties zijn goed voor meer dan 90% van de CO2-uitstoot van de politie, daarom wordt ingezet op het verduurzamen hiervan. Dat gebeurt onder andere door elektrificatie van het vervoer, inclusief de aanleg van een laadinfrastructuur en energie neutrale nieuwbouw of het verduurzamen van panden tot bijna energieneutraal gebouw (BENG). 

Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) deelde hun ervaring met het verduurzamen van de ziekenhuizen. Zo wordt in het project ‘De Groene OK’ gewerkt aan het verduurzamen van de operatiekamers. Dat betreft het verduurzamen van de medische apparatuur, maar ook over de luchtbehandeling is nagedacht. Deze worden nu op een lager niveau gezet indien de operatiekamers niet in gebruik zijn, waardoor er veel energie wordt bespaard. Daarnaast zullen de komende jaren veel duurzamere installaties in gebruik worden genomen.

Sturingsmodel geeft inzicht 

EnergieRijk kan niet zelfstandig verduurzamen, daar hebben we de beheerders van gebouwen van onze partners voor nodig. ERDH helpt met name door kennis te delen over duurzame mogelijkheden en de partijen onderling ervaringen te laten uitwisselen. Om op gebiedsniveau te kunnen sturen is een sturingsmodel ontwikkeld. Dit sturingsmodel hebben we gepresenteerd tijdens de transitietafel op 14 november. Hiermee maken we het huidige en toekomstige energiegebruik inzichtelijk, op basis waarvan we kunnen voorspellen of de verschillende partners de klimaatneutraal-doelstelling in 2040 zullen halen. Zo krijgen de partners tijdig inzicht of de beoogde doelstelling met de ingezette of geplande maatregelen wordt gehaald of dat bijsturen of versnellen nodig is.

Meer weten over de transitietafels 

De transitietafel wordt door deelnemers als een laagdrempelig overleg ervaren waarbij gebouwbeheerders met elkaar in gesprek gaan, elkaar inspireren en elkaar vragen kunnen stellen. ERDH faciliteert de bijeenkomsten met ervaringen en expertise en hoort zo ook waar de partners mee bezig zijn of tegenaan lopen en waarbij ERDH kan helpen. Bijvoorbeeld met het uitvoeren van een test temperatuurverlaging om zo inzicht te krijgen of met een lagere invoertemperatuur van de stadsverwarming kan worden volstaan zonder dat dit het comfort van gebruikers raakt. Zo hoeft het wiel niet iedere keer opnieuw te worden uitgevonden.

Wilt u meer weten over de transitietafels of daaraan deelnemen, neem dan contact op via postbus.erdh@rijksoverheid.nl 
 

Nationale Politie, Nieuwe Uitleg 1, Den Haag