Duurzame warmte

De Gemeente Den Haag heeft de regie in de lokale transitie van fossiele naar duurzame energie. De gemeente heeft zijn ambitie en aanpak vastgelegd in het Stedelijk Energieplan. Dit plan omvat onder meer de strategie om samen met bewoners, marktpartijen en publieke organisaties kansen te realiseren en daarmee het goede voorbeeld te geven.

Aanpak Stedelijk Energieplan

De aanpak van de gemeente Den Haag met het Stedelijk Energieplan zijn onder andere:

  • Besparen eerst.
  • Zoveel mogelijk warmte en koude gasloos voorzien in 2030 met lokale energiebronnen, zoals zonnepanelen op daken en bodemenergiesystemen.
  • Gebruik maken van bestaande en bewezen technieken.
  • Voorkeur voor de inzet van warmtebronnen boven elektrificatie van warmte (in lijn met de Regionale Energie Strategie).

Aanpak EnergieRijk Den Haag

De aanpak voor het verduurzamen van warmte binnen EnergieRijk Den Haag sluit aan op het Stedelijk Energieplan van de gemeente Den Haag. Op gebouwniveau realiseren we onder andere bij renovaties energiebesparende maatregelen. De warmtevraag wordt vervolgens zoveel als mogelijk plaatselijk ingevuld met bodemenergie via een WKO-net en energie uit oppervlaktewater.

Resterende warmtevraag

In de meeste gevallen blijft nog een resterende warmtevraag over, die moet worden ingevuld om het gebouw op de juiste temperatuur te krijgen en houden. EnergieRijk Den Haag onderzoekt hoe deze resterende warmtevraag fossielvrij ingevuld kan worden. Denk daarbij aan verduurzaamde stadswarmte of restwarmte uit de industrie.

Stadswarmte verduurzamen

Stadswarmte blijft voorlopig een belangrijke rol spelen bij het invullen van de resterende warmtevraag. De meeste gebouwen die deel uitmaken van EnergieRijk Den Haag zijn namelijk aangesloten op het stadswarmtenet.

Een manier om stadswarmte te verduurzamen is om in de rol van afnemer afspraken te maken met energieleveranciers. De samenwerkingspartners binnen EnergieRijk Den Haag zijn gezamenlijk een grote afnemer van stadswarmte in Den Haag. We proberen dan ook samen het verduurzamen van stadswarmte te versnellen door hierover het gesprek aan te gaan en afspraken te maken met energieleveranciers.

Stapsgewijze opbouw

In de Green Citydeal is afgesproken dat EnergieRijk Den Haag een stapsgewijze opbouw kent. Het programma richt zich daarom in eerste instantie op de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag. Voor zover inpasbaar, gewenst of nodig kunnen op termijn andere utiliteitsgebouwen, zoals winkels en kantoren, evenals woningen in het centrumgebied en andere stadsdelen aan het programma worden toegevoegd.