Over EnergieRijk Den Haag

Samen werken aan verduurzaming gebouwen

EnergieRijk Den Haag (ERDH) is een samenwerkingsverband tussen Rijk, Provincie Zuid-Holland, de Gemeente Den Haag en diverse (semi-) publieke en private partners gericht op de volledige verduurzaming van de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag. ERDH is gestart vanuit het inzicht dat duurzame installatie- en energieconcepten slimmer kunnen worden gerealiseerd als deze gebouwoverstijgend zijn in plaats van met de gebruikelijke ‘gebouw voor gebouw-aanpak’. Dat vereist samenwerking en afstemming tussen verschillende partijen/eigenaren in een gebied en dat is geen makkelijke weg. Voor ERDH is de Trias Territoria het handelingsperspectief; energie besparen , lokaal opwekken en schaal inzetten. Het hogere doel van ERDH is kennis delen over het ‘wat en hoe dan’ door zelf een inspirerend en navolgbaar voorbeeld te zijn voor anderen. 

Green Citydeal

Op 27 september 2018 werd het startschot voor de verduurzaming van de bebouwde omgeving gegeven met de ondertekening van de Green Citydeal door staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gedeputeerde Baljeu van de provincie Zuid-Holland en wethouder Van Tongeren van de gemeente Den Haag. Ook diverse andere bestuurders van publieke en private organisaties ondertekenden de Green Citydeal.

Staatssecretaris Knops: "We gaan niet één enkel gebouw verduurzamen, maar hanteren een slimme gebiedsgerichte aanpak waarbij we tientallen gebouwen gezamenlijk vergroenen. Die versnelling is nodig om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren."

Trias Territoria

De gebiedsgerichte aanpak van EnergieRijk Den Haag voltrekt zich langs drie lijnen, ‘Trias Territoria’ wordt dit genoemd. Allereerst moeten de gebouwen minder energie gebruiken. Dat kan onder meer met schilverbeteringen (isolatie), via toepassing van ‘smart building’ technieken en aanpassingen in gebruikersgedrag. De tweede lijn van de Trias richt zich op optimaal gebruik van lokale mogelijkheden; zo worden warmte-koude bronnen aan elkaar gekoppeld in slimme WKO-netwerken. En wat niet kan worden bespaard of lokaal kan worden opgewekt, wordt via de derde lijn van de Trias ‘op schaal’ ingekocht. Het gaat daarbij om hernieuwbare energie afkomstig van additionele bronnen, waarbij lokale bronnen de voorkeur hebben.

Trias Territoria, de gebiedsgerichte aanpak van EnergieRijk Den Haag met drie pijlers: gebouw, wijk en overig.

Stuurgroep ERDH

De ERDH-stuurgroep ziet erop toe dat het programma zich richt op activiteiten die binnen de doelstellingen van het programma vallen en stuurt zonodig bij. Regelmatig stelt de stuurgroep zich op de hoogte van projectresultaten en de projectrisico's.

De ERDH-stuurgroep bestaat uit:

- André Weimar, directeur Inkoop ,Facilitair- en Huisvestingsbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voorzitter van de stuurgroep

- Annelies van Ewijk, manager programma energietransitie van de provincie Zuid-Holland

- Erik van der Rijt, afdelingshoofd Energietransitie van de gemeente Den Haag

- Rob Molle, directeur Centrale Vastgoedorganisatie van de gemeente Den Haag

- Majorie Jans, directeur Transacties en Projecten van het Rijksvastgoedbedrijf

Thema's binnen EnergieRijk Den Haag

Het programma is onderverdeeld in verschillende thema's. Klik op een thema hieronder voor meer informatie over het betreffende thema.